Articles de Xavier Pouplana

Divagacions sobre els arxius d’arquitectura

En l’àmbit de la creació de l’arquitectura, el progrés del coneixement —entès com a conceptualització de l’experiència— requereix una revisió periòdica de les múltiples reflexions possibles entorn de les relacions entre les concepcions, les formalitzacions, les obres construïdes i la seva acceptació social. Això implica contextualitzar les experiències, però també analitzar les obres amb tota la seva evolució, des de l’encàrrec fins a l’actualitat passant per totes les fases del projecte i de l’execució material. Per poder fer aquesta tasca amb el rigor propi de la recerca científica és convenient disposar de la màxima documentació visual, gràfica i escrita generada en els processos de gestació de les obres. Read More