Aparcaments públics

Portada diagonal 37: Elisa Valero: Viviendas de alquiler en Gojar

Portada diagonal 37: Elisa Valero: Viviendas de alquiler en Gojar


Fa força temps l’alcalde de Barcelona va manifestar les seves reserves pel fet que un ajuntament dediqués part dels diners de les arques públiques a construir aparcaments. Tot aprofitant l’anunci definitiu de la privatització de gran part dels aparcaments que gestiona la societat pública B:SM ens sembla pertinent plantejar si els aparcaments són, o no, un equipament públic essencial per a la ciutat.

Alguns respondran que, atès que el cotxe no és un bé de primera necessitat, construir aparcaments no és una tasca que hagi d’atendre una administració pública. És veritat que, en molts casos, aquesta funció urbana pot ser assumida (i, de fet, ha estat assumida) pel sector privat. Però, el cas de Barcelona demostra que haver apostat per construir una xarxa d’aparcaments per iniciativa de l’administració, ha estat clau i ha permès capgirar la situació de l’espai públic de la ciutat.
Aquesta política urbana no estava tan encarada a construir aparcaments com a guanyar espais cívics i col·lectius per a la ciutadania. La construcció d’aparcaments era només una solució per aconseguir-los. Hauria estat possible que Barcelona hagués convertit en passejos i places espais que abans estaven ocupats completament per cotxes estacionats? Hauria estat possible reduir dràsticament el trànsit i canviar el model de mobilitat dels carrers de Ciutat Vella i d’altres cascs antics?
Podríem afirmar, per tant, que la velocitat en què va canviar el paisatge urbà de la ciutat no hauria estat la mateixa si l’administració no hagués assumit la important inversió requerida. Aquesta política podria servir d’exemple per donar la volta a l’espai públic urbà de moltes ciutats d’arreu del món.
________________________________________________________________________

Hace algún tiempo el alcalde de Barcelona manifestó sus reservas hacia el hecho que un ayuntamiento dedicara parte del dinero de las arcas públicas a construir aparcamientos. Aprovechando el anuncio definitivo de la privatización de gran parte de los aparcamientos que gestiona la sociedad pública B:SM nos parece pertinente plantear si los aparcamientos son, o no, un equipamiento público esencial para la ciudad.

Algunos responderán que, dado que el coche no es un bien de primera necesidad, construir aparcamientos no es una tarea que tenga que atender una administración pública . Es verdad que, en muchos casos , esta función urbana puede ser asumida (y, de hecho, ha sido asumida) por el sector privado. Pero el caso de Barcelona demuestra que haber apostado por construir una red de aparcamientos por iniciativa de la administración, ha sido clave y ha permitido dar la vuelta a la situación del espacio público de la ciudad.

Esta política urbana no estaba tan dirigida a construir aparcamientos como a ganar espacios cívicos y colectivos para la ciudadanía. La construcción de aparcamientos era sólo una solución para conseguirlos. ¿Habría sido posible que Barcelona convirtiese en paseos y plazas espacios antes ocupados completamente por coches estacionados? Habría sido posible reducir drásticamente el tráfico y cambiar el modelo de movilidad de las calles de Ciutat Vella y otros cascos antiguos de la ciudad?

Podríamos afirmar, por lo tanto, que la velocidad en la que cambió el paisaje urbano de la ciudad no habría sido la misma si la administración no hubiera asumido la importante inversión requerida. Esta política podría servir de ejemplo para invertir la situación del espacio público urbano de muchas ciudades de todo el mundo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.