Arquitectura de Higgs

revista diagonal 34 - Portada: Detall de la secció del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, de l'arquitecte Ventura Rodríguez. Arxiu de la Universidad de Santiago de Compostela

Detall de la secció del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, de l'arquitecte Ventura Rodríguez. Arxiu de la Universidad de Santiago de Compostela

Arquitectura de Higgs

L’amfiteatre anatòmic de Barcelona representa una arquitectura arquetípica, realitzada per a una finalitat i una època molt concretes, i que té la capacitat de concentrar un moment de la història (el s.XVIII). Una nova concepció del cos humà, noves idees científiques i filosòfiques i uns nous valors polítics i socials se sintetitzen en l’elemental i, alhora, rica geometria d’aquest petit edifici. És aquí on rauen la seva raresa i valor.
Hi trobem la bellesa que emana d’una forma i unes dimensions unívocament dirigides a satisfer uns requeriments funcionals molt precisos. L’edifici té un centre molt clar: la taula de disseccions, un cadàver, el cos humà. D’aquesta taula, se’n desprenen la planta circular de l’amfiteatre i tota la seva geometria, els seus elements i proporcions: tot en l’edifici està disposat per a la millor comprensió del cos humà.
L’accelerador de partícules atòmiques del CERN, a prop de Ginebra, podria representar, per analogia, l’equivalent contemporani de l’amfiteatre: una construcció de planta circular destinada exclusivament a la punta de llança de la recerca i el coneixement científic, i de la qual es deriven els majors descobriments del nostre temps.
No obstant això, la diferència d’escales entre els dos edificis ens explica, també, algunes de les paradoxes i diferències entre les dues èpoques: l’arquitectura de l’amfiteatre és comprensible i abastable per als sentits; el camp d’estudi del CERN, en canvi, és el de la matèria subatòmica, allò que només concebem, però que no percebem. Paradoxalment, per a aquesta tasca cal un equipament de quilòmetres de diàmetre i d’escala transnacional (tant per posició, com per inversió). Aquesta extrema diferència d’escales, alienes als sentits humans, il·lustra el grau de complexitat de la nostra època, i també la dificultat de copsar-la, comprendre-la i canviar-la.


Arquitectura de Higgs

El anfiteatro anatómico de Barcelona representa una arquitectura arquetípica, realizada para una finalidad y una época muy concretas, y que tiene la capacidad de concentrar un momento de la historia (el s.XVIII). Una nueva concepción del cuerpo humano, nuevas ideas científicas y filosóficas, y unos nuevos valores políticos y sociales se sintetizan en la elemental y, a la vez, rica geometría de este pequeño edificio. Es aquí donde radican su rareza y valor.
En este anfiteatro encontramos la belleza que emana de una forma y unas dimensiones unívocamente dirigidas a satisfacer unos requerimientos funcionales muy precisos. El edificio tiene un centro muy claro: la mesa de disecciones, un cadáver, el cuerpo humano. De esta mesa se desprenden la planta circular del anfiteatro y toda su geometría, sus elementos y proporciones: todo en el edificio está dispuesto para la mejor comprensión del cuerpo humano.
El acelerador de partículas atómicas del CERN, cerca de Ginebra, podría representar, por analogía, el equivalente contemporáneo del anfiteatro: una construcción de planta circular destinada exclusivamente a la punta de lanza de la investigación y el conocimiento científico, y de la que se derivan los mayores descubrimientos de nuestro tiempo.
Sin embargo, la diferencia de escalas entre los dos edificios nos explica, también, algunas de las paradojas y diferencias entre las dos épocas: la arquitectura del anfiteatro es comprensible y abarcable para los sentidos; el campo de estudio del CERN, en cambio, es el de la materia subatómica, aquello que sólo concebimos, pero que no percibimos. Paradójicamente, para esta tarea es necesario un equipamiento de kilómetros de diámetro y de escala transnacional (tanto por posición, como por inversión). Esta extrema diferencia de escalas, ajenas a los sentidos humanos, ilustra el grado de complejidad de nuestra época, así como la dificultad de percibirla, comprenderla y cambiarla.

Leave a Reply

Your email address will not be published.