Editorial diagonal.27

Gloriosa. Fotografia: Alvar Gagarin


En l’agenda de Barcelona hi ha un nou projecte per a la plaça de les Glòries que preveu el soterrament de les infraestructures existents i futures per deixar un gran buit en superfície encara per definir. El projecte preveu l’enderrocament del viaducte existent que ha estat objecte de moltes crítiques.

En la primera fase d’aquest projecte, s’ha retirat la façana lateral del tambor del viaducte, fet que ha suposat una transformació radical de l’espai. De cop, la molesta infraestructura ha revelat la seva autèntica naturalesa i avui, en aproximar-nos a la plaça, podem apreciar la seva perfecte execució i l’extraordinària obra d’enginyeria que representa: permet la permeabilitat de la cota de carrer, no genera racons i, a peu pla,  l’impacte acústic dels vehicles és difícilment perceptible. D’aquesta manera, no tan sols no fa nosa, sinó que dóna escala i referència a aquest gran buit urbà que, tradicionalment, mai ha estat ben resolt.

D’altra banda, el viaducte justifica i dóna sentit al gran voladís que defineix la nova seu del DHUB, encara en construcció. Sense l’excusa del viaducte, el voladís del nou museu corre el risc de resultar una acrobàcia grotesca i espectacular, en el pitjor sentit dels termes.

El viaducte pot ser compatible amb un projecte urbà d’interès per a la plaça de les Glòries. L’experiència de transformació d’aquestes infraestructures viàries elevades en moltes ciutats del món ho demostra. Però la insistència a soterrar allò que considerem nociu, sense tenir en compte els valors positius que poden aportar les infraestructures en l’espai urbà, converteix el subsòl en la cambra dels mals endreços de la nostra ciutat, una cambra caríssima, per cert.


En la agenda de Barcelona hay un nuevo proyecto para la plaza de las Glòries que prevé el soterramiento de las infraestructuras existentes y futuras para dejar un gran vacío en superficie aún por definir. El proyecto prevé el derribo del viaducto existente que ha sido objeto de muchas críticas.

En la primera fase de este proyecto, se ha retirado la fachada lateral del tambor del viaducto, lo que ha supuesto una transformación radical del espacio. De repente, la molesta infraestructura ha revelado su auténtica naturaleza y hoy, al aproximarnos a la plaza, podemos apreciar su perfecta ejecución y la extraordinaria obra de ingeniería que representa: permite la permeabilidad en la cota cero, no genera rincones y el impacto acústico de los vehículos a nivel de la calle es difícilmente perceptible. De esta manera no sólo no estorba, sino que da escala y referencia a este gran vacío urbano que, tradicionalmente, nunca ha estado bien resuelto.

Por otro lado, el viaducto justifica y da sentido al gran voladizo que define la nueva sede del DHUB, aún en construcción. Sin la excusa del viaducto, el voladizo del nuevo museo corre el riesgo de resultar una acrobacia grotesca y espectacular, en el peor sentido de los términos.

El viaducto puede ser compatible con un proyecto urbano de interés para la plaza de las Glòries. La experiencia de transformación de estas infraestructuras viarias elevadas en muchas ciudades del mundo lo demuestra. Pero la insistencia en soterrar lo que consideramos nocivo, sin tener en cuenta los valores positivos que pueden aportar las infraestructuras en el espacio urbano, convierte el subsuelo en el trastero de nuestra ciudad, un trastero carísimo, por cierto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.