Editorial diagonal.26


Homenatge a Lesseps. Fotografia: Alvar Gagarin


En aquest número és portada la grua pont instal·lada per executar les obres de la nova estació de metro de la plaça Lesseps. Més enllà de la força i la potència plàstica de l’objecte, aquesta grua ens recorda la importància i la transcendència que tenen el planejament urbà, l’arquitectura i la construcció sobre la vida quotidiana dels ciutadans.

Aquesta grua emergeix com l’únic element que ens parla de la centralitat metropolitana d’aquest espai de la ciutat. És la peça que atorga l’escala, tant per la seva dimensió com pel seu contingut implícit. És curiós que es trobi al costat d’una altra ferralla que convida a la comparació: el “canal de Suez” versus la grua. L’ornament de l’arquitecte, contra la necessitat de l’enginyeria. Segurament, en la seva funcionalitat més radical, el veritable homenatge a Lesseps el representa aquesta grua, i no pas la sobrecàrrega d’elements simbòlics però buits de contingut de l’arquitectura d’autor.

Un cop hagi acabat la seva tasca, la grua desapareixerà sense deixar rastre del seu pas, com la ciutat metropolitana que s’amagarà al fons de la plaça.

La qualitat de la ciutat i del territori es juga a múltiples escales, totes elles indispensables i necessàries.  Tan important és l’estratègia en el traçat de la línia de metro com l’encertada ubicació de l’estació en el teixit urbà, o el material i el detall dels graons o el passamà d’accés. Tot suma o resta.

La ciutat és el resultat del treball de la societat sobre si mateixa i les idees sobre ella són fruit d’un gran nombre d’actors: ciutadans, polítics, economistes, advocats, enginyers, constructors, geògrafs, dissenyadors, arquitectes… Cadascú hi juga el seu rol.

És d’aquesta ciutat a múltiples nivells que hem volgut parlar, entre d’altres coses, en aquest nou número.


En este número es portada la grúa-puente instalada para ejecutar las obras de la nueva estación de metro de la plaza Lesseps. Más allá de la fuerza y la potencia plástica del objeto, esta grúa nos recuerda la importancia y la transcendencia que tienen el planeamiento urbano, la arquitectura y la construcción sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

Esta grúa emerge como el único elemento que nos habla de la centralidad metropolitana de este espacio de la ciudad. Es la pieza la que otorga la escala, tanto por su dimensión como por su contenido implícito. Es curioso que se encuentre al lado de otra chatarra que invita a la comparación: el “canal de Suez” versus la grúa. El adorno del arquitecto contra la necesidad de la ingeniería. Seguramente, en su funcionalidad más radical, el verdadero homenaje a Lesseps lo representa esta grúa y no la sobrecarga de elementos simbólicos pero vacíos de contenido de la arquitectura de autor.

Una vez haya cumplido su función, la grúa desaparecerá sin dejar rastro de su paso, como la ciudad metropolitana que se esconderá al fondo de la plaza.

La calidad de la ciudad y del territorio se juega a múltiples escalas, todas ellas indispensables y necesarias. Tan importante es la estrategia en el trazado de la línea de metro como la acertada ubicación de la estación en el tejido urbano, o el material y el detalle de los escalones o el pasamano de acceso. Todo suma o resta.

La ciudad es el resultado del trabajo de la sociedad sobre si misma y las ideas sobre ella son fruto de un gran número de actores: ciudadanos, políticos, economistas, abogados, ingenieros, constructores, geógrafos, diseñadores, arquitectos… Cada uno juega en ella su rol.

Es sobre esta ciudad a múltiples niveles sobre la que hemos querido hablar, entre otras cosas, en este nuevo número.

Leave a Reply

Your email address will not be published.