Història, ciutat i espai públic

Detall de l'enderroc de la Sala Compressors de la fàbrica Catalana de Gas de la Barceloneta construïda el 1908 segons el projecte de l'arquitecte Josep Domènech Estapà. En la fotografia sencera, a la pàgina següent, es pot observar la Torre d'Aigües actualment restaurada. Fotografia de Martí Llorens realitzada l'any 1991 en el marc del projecte Viatge a Icària, Barcelona 1987-1992. El projecte es pot consultar a: bcn87-92.tempusfugitvisual.com

Detall de l'enderroc de la Sala Compressors de la fàbrica Catalana de Gas de la Barceloneta construïda el 1908 segons el projecte de l'arquitecte Josep Domènech Estapà. En la fotografia sencera, a la pàgina següent, es pot observar la Torre d'Aigües actualment restaurada. Fotografia de Martí Llorens realitzada l'any 1991 en el marc del projecte Viatge a Icària, Barcelona 1987-1992. El projecte es pot consultar a: bcn87-92.tempusfugitvisual.com


Història, ciutat i espai públic
Les ciutats estan en transformació constant i en una ciutat viva i oberta hi conviu el present amb històries superposades. Les ciutats són drames en el temps que han deixat inscripcions en l’espai, i és per això que es poden convertir en llenços on es manifesta i es pot llegir la història.
L’arquitectura i l’urbanisme són disciplines estretament vinculades amb la gestió que una societat fa del seu passat ja que les polítiques urbanes i patrimonials respecte de la ciutat heretada tenen la capacitat de fixar la memòria o de facilitar l’oblit.
La ciutat del present afecta les lectures que fem del nostre propi passat com a col·lectivitat i és capaç de legitimar posicions polítiques i culturals. Cal ser conscients del fet que el que avui veiem és una selecció d’elements fruit de consensos del passat i, de vegades, una construcció contemporània d’un passat idealitzat que mai va existir.
Conèixer en tot moment les ciutats que han existit permetria una millor comprensió del present i convertiria les ciutats en un veritable espai públic transtemporal, un lloc en què cada ciutadà pogués fer la seva pròpia lectura, un espai de confluència de totes les mirades i realitats possibles de la ciutat.


Historia, ciudad y espacio público
Las ciudades están en transformación constante y en una ciudad viva y abierta convive el presente con historias superpuestas. Las ciudades son dramas en el tiempo que han dejado inscripciones en el espacio y, por eso, se pueden convertir en lienzos donde se manifiesta y se puede leer la historia.
La arquitectura y el urbanismo son disciplinas estrechamente vinculadas con la gestión que una sociedad hace de su pasado ya que las políticas urbanas y patrimoniales respecto a la ciudad heredada tienen la capacidad de fijar la memoria o de facilitar el olvido.
La ciudad del presente afecta a las lecturas que hacemos de nuestro propio pasado como colectividad y es capaz de legitimar posiciones políticas y culturales. Hay que ser conscientes de que lo que hoy vemos es una selección de elementos fruto de consensos del pasado y, a veces, una construcción contemporánea de un pasado idealizado que nunca existió.
Conocer en todo momento las ciudades que han existido permitiría una mejor comprensión del presente y convertiría las ciudades en un verdadero espacio público transtemporal, un lugar en el que cada ciudadano pudiera hacer su propia lectura, un espacio de confluencia de todas las miradas y realidades posibles de la ciudad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.