Paranimf

Paranimf de la Universitat de Barcelona. © Universitat de Barcelona.

Paranimf de la Universitat de Barcelona. © Universitat de Barcelona.

Paranimf

El Paranimf de la Universitat de Barcelona, que ocupa la portada d’aquest número, és l’espai simbòlic que representa els valors i la funció social de l’Acadèmia: generar i transmetre el saber i el coneixement. No obstant això, aquests valors estan amenaçats.

Bolonya[1] ha fragmentat i especialitzat la formació per donar major importància al tercer grau, el qual està molt menys subvencionat o gens. Així, s’ha creat un “nínxol de mercat” que aprofita les mancances i limitacions de la formació durant les primeres etapes.  Prova d’això és la munió d’escoles, instituts i universitats privades que darrerament han proliferat i que ofereixen màsters, postgraus i tot tipus de formació complementària. La primera a caure en aquest parany ha estat la universitat pública que, molt atenta a la caixa, ofereix un ampli ventall d’estudis de tercer cicle a preus que no són públics.

Al mateix temps i cada cop amb més freqüència, es pretén vincular la Universitat al món de l’empresa mitjançant convenis i patrocinis que, progressivament, fan dependre cada cop més la tasca investigadora del finançament privat. Això dificulta el desenvolupament de la recerca bàsica, aquella que no té l’objectiu de generar rèdits immediats, però que és un dels motors per fer avenços socials i culturals. Aquesta obertura cap a la participació privada, combinada amb el decreixement dels recursos públics que la nodrien fins ara, fa trontollar la independència i la llibertat dels acadèmics i, per tant, la funció de la Universitat com a motor crític de la societat.

En nom de la competitivitat i amb la prioritat de quadrar els comptes, estem posant en risc els pilars bàsics de la formació i la recerca universitària. La Universitat i l’Acadèmia haurien de continuar sent llocs consagrats al coneixement i al saber, perquè, com va dir Goethe, “la cultura és el que ens permet viure sense diners i alhora no caure en la misèria”[2].


Paraninfo

El Paraninfo de la Universidad de Barcelona, ​​que ocupa la portada de este número, es el espacio simbólico que representa los valores y la función social de la Academia: generar y transmitir el saber y el conocimiento. No obstante, estos valores están amenazados.

Bolonia ha fragmentado y especializado la formación para dar mayor importancia al tercer grado, que está mucho menos subvencionado o nada. Así, se ha creado un “nicho de mercado” que aprovecha las carencias y limitaciones de la formación durante las primeras etapas. Prueba de ello es la multitud de escuelas, institutos y universidades privadas que últimamente han proliferado y que ofrecen másteres, postgrados y todo tipo de formación complementaria. La primera en caer en esta trampa ha sido la universidad pública que, muy atenta a la caja, ofrece un amplio abanico de estudios de tercer ciclo a precios que no son públicos.

Al mismo tiempo y cada vez con más frecuencia, se pretende vincular la Universidad al mundo de la empresa mediante convenios y patrocinios que, progresivamente, hacen depender cada vez más la labor investigadora de la financiación privada. Esto dificulta el desarrollo de la investigación básica, aquella que no tiene el objetivo de generar réditos inmediatos, pero que es uno de los motores para hacer avances sociales y culturales. Esta apertura hacia la participación privada, combinada con el decrecimiento de los recursos públicos que la nutrían hasta ahora, hace tambalear la independencia y la libertad de los académicos y, por consiguiente, la función de la Universidad como motor crítico de la sociedad.

En nombre de la competitividad y con la prioridad de cuadrar las cuentas, estamos poniendo en riesgo los pilares básicos de la formación y la investigación universitaria. La Universidad y la Academia deberían continuar siendo lugares consagrados al conocimiento y al saber, porque, como dijo Goethe, “la cultura es lo que nos permite vivir sin dinero y, al tiempo, sin caer en la miseria”.


[1] Espai Europeu d’Educació Superior

[2] Cita extreta de: MOIX, Llàtzer. “Creadores: Lluís Clotet”. La Vanguardia, 15 de noviembre, 2010.

1 Comment

  1. Ricard

    La Universitat de Barcelona lloga l’espai del paranimf. Hi ha empreses privades que el lloguen per a desenvolupar-hi els seus actes, i al mateix temps no és fàcil desenvolupar-hi els actes acadèmics que li correspondrien al paranimf. Sembla un fet il·lustratiu de l’estat de les nostres universitats. Si us interessa llogar-lo aquí teniu les tarifes: http://www.ub.edu/comint/espais/ca/tarifes.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.