HEM DE PARLAR sobre participació ciutadana. JOAN SUBIRATS, MARC ANDREU i JON AGUIRRE

Triar una única persona per parlar sobre qüestions relacionades amb la participació de la ciutadania en la construcció de les ciutats ens era difícil. Per això, hem optat, en aquesta ocasió, per donar veu a tres personalitats relacionades amb la temàtica:per tal de conformar una visió des de diferents perspectives. Volem agrair a Joan Subirats, Marc Andreu i Jon Aguirre la col·laboració en aquesta entrevista polifònica.

Joan Subirats i Humet és catedràtic en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. És una de les veus més autoritzades d’aquest país per parlar sobre governança,  anàlisi de polítiques públiques i innovació democràtica, temes centrals de les seves múltiples publicacions en forma de llibres i d’articles. Ha estat director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), on actualment dirigeix el postgrau en Economia Cooperativa, i col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació.

Marc Andreu i Acebal és Llicenciat en Periodisme i doctor en Història per la Universitat de Barcelona. En la seva investigació doctoral es va centrar a estudiar el moviment ciutadà barceloní durant la Transició democràtica a través de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Arran d’aquesta recerca ha publicat el llibre “Barris, veïns i democràcia”. És codirector de la revista Carrer, que edita la FAVB i, actualment, és Conseller tècnic del Districte de Sant Martí de Barcelona.

Jon Aguirre Such és arquitecte-urbanista per l’ETSAM. És un dels socis fundadors de l’oficina d’innovació urbana Paisaje Transversal, amb seu a Madrid, que a banda de les tasques de consultoria i desenvolupament de projectes urbans, exerceix un rol destacat i influent com a plataforma de pensament i investigació sobre la ciutat i el territori. En molts dels projectes de Paisaje Transversal, la participació de la ciutadania és cabdal per donar forma als entorns urbans.


JOAN SUBIRATS

Ser ciutadà hauria d’implicar necessàriament una participació en els assumptes comuns? Existeix alguna diferència entre una ciutadania que participa i una ciutadania que s’implica en els assumptes col·lectius?

L’exercici de la participació ciutadana es pot fer de moltes maneres. La més convencional en una democràcia representativa és la participació en les eleccions, però això no esgota les possibilitats. La política no és només institucional. Té a veure també amb la vida quotidiana de les persones al barri, a les escoles, a la feina , o amb les preocupacions per l’entorn i el medi ambient. Aquesta mena de neguit pels temes que ens afecten no troba expressió simple en les dinàmiques electorals i això impulsa un tipus de participació més “incrustada” en el dia a dia dels ciutadans.

La demanda actual de processos d’implicació ciutadana en la vida política és un fenomen passatger fruit de la crisi de representació i manca de legitimitat de les institucions públiques envers la ciutadania, o es tracta d’una demanda que ha sorgit per quedar-se en la vida política de les societats europees?

La desafecció envers la manera com funciona la democràcia en l’actualitat té relació, sens dubte, amb el procés de repolitització que es percep a tota Europa, però també amb dinàmiques més estructurals que tenen a veure amb més formació, més facilitat d’accés a la informació, més possibilitat de relacionar-se i organitzar-se per actuar en defensa del que cadascú creu. En aquest sentit, podem dir que no és un tema passatger, com segurament tampoc ho és el malestar amb la qualitat de la democràcia actualment existent.

Quins mecanismes o mètodes són més adients per aconseguir un diàleg continu i fructífer entre les institucions públiques, la ciutadania i els professionals que dissenyen polítiques públiques?

El que segurament convé entendre és que la separació entre experts en polítiques públiques, polítics professionals i “governats” va perdent sentit, ja sigui per raons pràctiques —si hi ha més participació dels implicats, l’assimilació de les polítiques serà més planera—, o bé per la millora en la capacitat de dissenyar aquestes polítiques —és a dir, avançar en diagnòstics compartits que permetin que es puguin encarar temes que, sino, serien més complicats de plantejar—.

Més enllà de la participació en eleccions o possibles referèndums, és imaginable la implicació individual de cada ciutadà en el decurs dels mandats polítics o aquesta sempre caldrà vehicular-la a través d’entitats com associacions de veïns, col·lectius, l’acadèmia?

Hi ha mecanismes que es fan servir a altres llocs, com per exemple el cas de l’anomenat “Debat Públic” a França, en què tant entitats o associacions, com ciutadans a títol individual poden participar en debats sobre noves intervencions en el territori. Crec que cada cop s’avançarà més en la compatibilitat de les dues fórmules. El que cal és entendre que avancem cap a societats en què la gent participarà més i sense tants intermediaris en els temes que els afecten, i això també es traslladarà a l’esfera política i de les polítiques públiques.

Sembla que Internet transforma la manera en què es gesta l’opinió pública. És imaginable que Internet permeti una democràcia directa que transformi els processos de decisió política?

De fet, ja es treballa en fórmules que permetin vincular democràcia representativa i democràcia directa, combinant mecanismes. Internet posa en qüestió les intermediacions que no aporten valor per si mateixes, i es busquen i es troben fórmules per fer més directament les coses o mitjançant formes de col·laboració o de compartir processos. Això també va passant en l’esfera política i en tenim molts exemples. La democràcia representativa parteix de la hipòtesi que els ciutadans no es poden reunir ni decidir tots junts i, per tant, cal delegar aquesta responsabilitat als “presents” en les institucions. Però els “absents” són cada cop més capaços de “reunir-se” i decidir. Podem, doncs, imaginar mecanismes de coproducció de polítiques i decisions públiques que incorporin aquest coneixement col·lectiu, de la mateixa manera que es parla de “crowdsourcing” o “crowdfunding”.

MARC ANDREU

Fins a quin punt la fisonomia de Barcelona és hereva dels moviments ciutadans? Què deu la ciutat a la feina i reivindicacions que les Associacions de Veïns van fer durant els anys 1970 i 1980?
Barcelona no seria com és sense la lluita dels moviments socials. Ja a la segona meitat del segle XIX, Friedrich Engels la va definir com la ciutat amb més lluites de barricada del món. El primer terç del segle XX no va fer més que incrementar l’imaginari de la Rosa de Foc, una ciutat revolucionària que, malgrat ser derrotada a la Guerra Civil, ja amb la vaga de tramvies de 1951 va demostrar que mantenia el seu esperit rebel. Mig segle més tard, el 2003, en el context de les grans mobilitzacions del No a la guerra, l’expresident dels EUA George Bush pare va declarar: “Ningú pot permetre que la seva política sigui determinada pel nombre de gent que es manifesta a Barcelona”. És en aquest context històric que cal situar la petja que el moviment ciutadà ha deixat a la ciutat en el darrer mig segle. Sense dubte, totes les reivindicacions veïnals nascudes durant el franquisme i la transició van configurar un model de ciutat democràtica que, en bona mesura i malgrat no assolir els horitzons socialitzants també plantejats, es va veure reflectit en la dignificació dels barris populars i l’espai urbà durant els anys 1980 i 1990 i en la consecució de molts drets socials i serveis públics.

Perquè es va acabar desinflant aquesta experiència d’implicació de la ciutadania en la construcció de la ciutat?

A diferència d’altres ciutats, i malgrat altibaixos, a Barcelona mai ha deixat d’estar actiu i compromès el moviment veïnal. No obstant això, és indubtable que l’arribada de la democràcia local va suposar, als anys 1980, una certa desinflada de la capacitat de pressió del moviment ciutadà. Les raons són múltiples. Però, per davant de la cooptació de quadres veïnals per part dels partits polítics i de la desmobilització o desencís d’un nombre important d’activistes veïnals, la principal explicació rau en el procés de desdemocratització viscut a partir dels anys 1980. De fet, des de les mateixes eleccions municipals de 1979, i en sentit invers a l’assumpció de moltes de les reivindicacions veïnals per part dels governs municipals amb alcalde socialista, el que no va assumir la nova democràcia municipal van ser les demandes de participació ciutadana amb el moviment veïnal al capdavant. La prepotència de la majoria dels partits polítics i, singularment, del PSC a l’alcaldia, que van interpretar que la nova democràcia deixava fora de joc i sense sentit els moviments socials i el moviment veïnal, explica aquest retrocés en la participació ciutadana.     

Quins riscos té l’actual incorporació de líders veïnals i d’activistes socials en organitzacions polítiques? Es corre el risc de perdre les veus crítiques en haver-se institucionalitzat?

La militància en partits polítics, sobretot els d’esquerres, de membres actius dels moviments socials no és nova. Tampoc és nova la incorporació d’activistes socials i veïnals en institucions locals, bé sigui al govern o a l’oposició. Els riscos que això comporta són coneguts ja des de 1979: la pèrdua de veus crítiques qualificades als moviments socials i la temptació del poder polític a menystenir els moviments socials. No obstant això, i precisament per l’experiència de 1979 i de més de tres dècades de democràcia, en l’actualitat aquests riscos són menors perquè tant el moviment veïnal com els activistes que s’han incorporat a les institucions han pogut aprendre la lliçó i, en teoria, estan conscienciats per no ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra.

JON AGUIRRE – PAISAJE TRANSVERSAL

¿Qué puntos de partida y cómo se debería desarrollar un buen proceso de participación? ¿Qué condiciones se deben cumplir para realizar un proceso de implicación ciudadana?

Es una pregunta que requeriría de una o varias tesis y libros para responderla adecuadamente. No obstante, aquí van algunos puntos básicos:

–  La buena voluntad no basta: se requieren metodologías y herramientas para llevar a cabo la participación. Muchas veces, los procesos parten de cierta actitud naif bienintencionada que no toma en consideración cuestiones básicas sobre la participación y eso, al final, termina por desvirtuarla y generar conflictos innecesarios. La aplicación de dichas metodologías y herramientas no tiene que pasar necesariamente por agentes externos a las comunidades, dependerá siempre de las capacidades sociopolíticas de la misma para su autorganización. Es importante que siempre se tienda a escenarios en los que se equilibren los niveles de empoderamiento, ya que puede suceder que en los procesos existan personas que puedan cooptar o dirigir las decisiones de un grupo gracias a sus capacidades o nivel de empoderamiento respecto al resto. Por lo tanto, la participación también deberá permitir que se dé un equilibrio de poderes, una ponderación de los mismos. Es decir, que permita desatar mecanismos de lo que Tomás R. Villasante denomina “empoderamiento”.

–  La contextualización tiene que ser exhaustiva: antes de comenzar cualquier proceso hay que definir tanto los actores que van a participar en él, como las relaciones entre ellos y los espacios de participación existentes. Realizar un buen mapa de agentes o un buen sociograma, detectar los conflictos existentes y trabajarlos antes de comenzar cualquier proceso puede ser una buena manera de establecer las bases para un proceso exitoso.

–  Definir unas reglas de juego: los objetivos, retornos y límites tienen que estar claros desde el principio. De esta forma nos evitamos generar falsas expectativas o desengaños futuros. La comunidad que participa tiene que tener claro en qué va a participar, cómo lo va a hacer, para qué  y qué va a obtener a cambio de invertir su tiempo en ella. Estas normas pueden estar determinadas previamente o las podemos construir colectivamente si existe la posibilidad. Pero siempre han de estar presentes y es interesante trabajarlas a lo largo del proceso, incluso si se trata de establecer estrategias para desbordarlas. En este sentido, explicitar los miedos y las dudas de la comunidad que se derivan de los límites del proceso es un buen ejercicio para, una vez asumidos, poder pensar en maneras de hacerles frente.

–  La participación como proceso: en la participación es importante estar pendiente del propio desarrollo y de las situaciones cambiantes que se van produciendo. Hay que tratar de evaluar y corregir los pasos que se dan, incluso en cuestión de minutos (¿qué hacemos si a una actividad programada viene poca gente?). Tenemos que evaluar, ser críticos con lo que se está haciendo y plantear como reconducir situaciones o conflictos que se generen.

–  Igualdad, transformación y aprendizaje colectivo: la participación también ha de ser un proceso mediante el que desarrollar nuestras capacidades sociopolíticas en términos de igualdad. Una herramienta para transformar las relaciones de poder preexistentes desde una perspectiva de equidad y justicia social. Como proceso de aprendizaje y toma de conciencia, es necesario que se fomente la escucha activa, el respeto y la tolerancia. Como herramienta de transformación, hay que entender la participación  como la gestión del conflicto y, en la medida de lo posible, como manera de hallar soluciones compartidas (aunque no siempre es posible).

–  Respeto a los tiempos, cuidados y afectos: tenemos que ser muy cautelosos con el tiempo de las personas que participan, ya que es un bien muy preciado. Además, tenemos que pensar la participación desde una perspectiva que respete también la conciliación con la vida profesional y familiar. Asimismo, hay que tratar de cultivar los afectos entre la comunidad para permitir relajar tensiones o resolver conflictos personales, para fortalecer así los lazos internos de la misma.

–  La difusión, los canales y las dinámicas adecuadas: ante la cantinela de la “gente no participa” hay que preguntarse ¿por qué no lo hace? Y normalmente suele pasar que la gente no participa porque los procesos no se comunican bien, o no se utilizan los canales, los espacios o las metodologías adecuadas. Una buena transmisión y la adecuación de los formatos de participación en la comunidad (incorporando elementos lúdicos que la hagan atractiva a la población, por ejemplo) es un buen comienzo para desmontar ese mantra.

–  Trazabilidad y transparencia: como cualquier acción democrática que se precie, la participación tiene que cumplir con unos mínimos estándares de trazabilidad y transparencia. Lo primero tiene que ver además con la idea de que cualquier persona puede engancharse al proceso en cualquier momento y también con la idea de poner en valor y recuperar las decisiones tomadas (cuándo, cómo y porqué se tomaron), ante posibles intentos de desmontarlos por parte de las personas recién incorporadas. Y la transparencia tiene que ver con que cualquier persona pueda ver dicha información y que ésta sea fácilmente comprensible y accesible.

–  A participar se aprende participando: la participación es, ante todo, acción. Pero es una praxis sobre la que, lamentablemente, carecemos de experiencia. La única manera de generar o aumentar la cultura participativa es poniéndola en práctica: perdiendo el miedo a impulsar procesos y a participar en ellos, perdiendo el miedo a equivocarnos (siempre lo haremos), pero con la certeza de que en todos los errores en los que podamos incurrir, lo haremos de forma colectiva y también compartiremos el camino en la búsqueda de la solución.

· ¿Cuáles son los mecanismos y métodos más pertinentes para conseguir un diálogo entre las instituciones, la ciudadanía y los profesionales que piensan y proyectan el espacio público y el espacio habitado? ¿La cartografía es una buena metodología de entendimiento? ¿Qué interés tienen las nuevas herramientas digitales en estos procesos?

No considero que existan métodos o mecanismos a priori más adecuados. Creo que debemos tener distintas herramientas y metodologías para adaptarlas según los contextos, la comunidad, el tipo de proceso, etc. Es preferible pensar en cajas de herramientas en vez de en recetas concretas. Y saber utilizarlas con creatividad y empatía, poniéndose en la piel de la otra persona.

Pero el punto  de partida para generar ese diálogo es que exista la necesidad de establecerlo y, lo más importante, que haya voluntad para llevarlo a cabo.

En este punto, es  importante entender que las dinámicas de concertación entre agentes, lo que en Paisaje Transversal denominamos “negociación urbana”, son complejas y muchas veces complicadas: cada uno de los actores que intervienen tiene intereses y necesidades diferentes —contradictorios en muchas ocasiones—, así como también lo son sus lenguajes y códigos. Además, las relaciones entre ellos rara vez han sido equitativas, ya que generalmente priman las relaciones duales (Administración-empresa) frente a las triangulares, en las que la ciudadanía constituye un polo de influencia real en las políticas urbanas.

En lo que a las cartografías y herramientas digitales se refiere, su aplicación dependerá del tipo de proceso y contexto en el que nos hallemos. No obstante, a nivel general consideramos que la técnica del recorrido, paseo y el mapeo colectivos son un buen instrumento para analizar conjuntamente con el tejido social un entorno urbano.

En cuanto a las herramientas digitales, desde luego abren nuevas posibilidades a la participación y permiten establecer canales adicionales para que más gente pueda participar. Pero tienen que entenderse como añadidos a la participación que se desarrolla en la esfera física (espacio público): ésta es su  verdadero sustrato y razón de ser. Además, hay que entender que no es lo mismo acudir a un taller de trabajo o asamblea que darle a “me gusta” a una propuesta o hacer un comentario a través de Internet. Conviene establecer una ponderación entre la participación digital y la física.

· ¿Qué rol deben tomar los arquitectos en dichos procesos de participación? ¿Sería necesario algún tipo de formación distinto en las escuelas de arquitectura para poder asumir tareas de creación y gestión de procesos participativos? ¿Cómo debe ser el diálogo con otras disciplinas que trabajan sobre lo urbano?

Como profesionales de la arquitectura y urbanistas  debemos adoptar la figura de facilitador, actuar como un equipo imparcial que haga de interlocutor y garantice la comunicación entre los actores. Pero no se trata de un elemento que permita apaciguar los conflictos urbanos en aras de los intereses de un grupo de presión concreto, sino de un equipo que sea capaz de canalizar las energías en la construcción colectiva de un proyecto común de ciudad desde una perspectiva integral.

Por lo tanto, la facilitación a la que me refiero no solo tiene que ver con impulsar la participación social y el empoderamiento comunitario (para eso están los dinamizadores sociales, sociólogos  y demás expertos en la materia), sino con poner a disposición de la ciudadanía herramientas y metodologías que le permitan articular propuestas técnicas concretas. Es decir, como facilitadores tenemos que ser capaces de traducir las protestas en propuestas. Así, la capacidad técnica de dichos equipos permitirá traducir la información ciudadana en proyectos técnicos específicos, y generará confianza entre los diversos actores y dando respuestas creativas a las distintas actividades y acciones que se vayan a desarrollar.

En este sentido, las escuelas de arquitectura están absolutamente enajenadas en relación a la realidad profesional y social en la que nos toca desarrollar nuestro trabajo. Siguen ancladas en el viejo modelo del arquitecto como genio creador (sí, en masculino). Y el nuevo sistema educativo no ayuda a paliar esas carencias. Al contrario, no hace sino agravarlas.

Afortunadamente, hay algunas excepciones muy concretas, promovidas por personas  muy concretas. Pero lo cierto es que las escuelas de arquitectura deberían dar un giro de 180 grados en sus planteamientos si quieren ayudar a dar respuesta a las problemáticas urbanas que nos rodean. De lo contrario, se perpetuarán como fábricas de alienación y frustración.

· A menudo los procesos de implicación ciudadana han sido a escala “micro” —activación de vacíos urbanos, gestión de algún equipamiento por parte de entidades culturales y sociales, etc.— Más allá de una visión de escala de barrio, ¿cómo pueden los asuntos de mayor escala, como la elaboración de planes de urbanismo municipales o planes metropolitanos, insertarse en esta lógica de implicación ciudadana? ¿Cómo se deben adaptar los espacios de diálogo y comunicación para llegar ampliamente a la ciudadanía?

En Paisaje Transversal hemos planteado y diseñado distintos procesos de participación a una escala más amplia que a la que hace referencia la pregunta: desde la escala barrio en procesos de regeneración urbana integrada en Madrid (Virgen de Begoña, VdB) y Olot (Sant Miquel-Les Tries, #OlotMésB); hasta la escala territorial de toda una Comunidad Autónoma como  la del País Vasco (diseño del proceso de participación para la revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio de allí), pasando por la escala ciudad a través del Planeamiento General (diseño del proceso de participación para el Plan General de Vitoria-Gasteiz).

En este sentido, desde luego es posible articular procesos de participación en diferentes escalas. Pero para hacerlo se requieren metodologías, dinámicas, canales y espacios diferentes, desde luego: no es lo mismo que participe un barrio de 8.000 personas  (el caso de Virgen de Begoña en Madrid) que hacer participar a toda una comunidad autónoma en el caso de la revisión de las DOT del País Vasco.

El factor escala también introduce dos cuestiones importantes: una sería la gobernanza del territorio y otra la visión estratégica sobre el territorio, el conocimiento global del mismo. En este sentido, cuanto mayor es la escala mayor relevancia tendrán los aspectos cualitativos de la participación frente a los cuantitativos. Pero los puntos enunciados en la primera respuesta son comunes a todos ellos y vendrían a constituir la base de cualquier proceso de participación.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.